Kinh điển

                   Tổng Quan về Kinh Điển Phật Giáo

Bàn về bốn bộ A Hàm. Lương Khải Siêu. Định Huệ dịch
Giới thiệu Kinh A Di Đà Thích Nguyên Thành
Giới thiệu Kinh Đại Bát Nhã  Đào Nguyên
Giới thiệu Kinh Duy Ma Cật. TT Thích Tuệ Sỹ
Giới thiệu Kinh Giải Thâm Mật. Hoàng Sám Hoa. Thích Nữ Như Ðiền dịch
Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm. Cao Quán Như; Định Huệ dịch
Giới thiệu Kinh Pháp Hoa Thích Viên Giác
Giới thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Đào Nguyên
Khái quát về nguồn gốc Kinh A Hàm. TT Thích Nguyên Hiền
Khái quát tư tưởng Kinh Duy Ma Cật. Thích Viên Giác
Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya.  Thích Viên Giác
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất. TT. Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai  TT. Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba.  TT. Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư. TT. Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ năm & sáu.  TT. Thích Phước Sơn
Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán. HT Thích Thiện Siêu
Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán. Đào Nguyên
Tìm hiểu ngôn ngữ kinh tạng Phật Giáo.Thích Tâm Thiện
Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A Hàm. Quách Thủ Nhân trước tác.TN Dũng Liên dịch
Tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ  HT. Thích Thiện Siêu
Vị trí Thánh Điển Hoa Văn trên Phật Giáo Thế Giới. Đại Sư Ấn Thuận -Thích Hạnh Bình dịch

Nguồn: Trang nhà Quảng Đức