Monthly Archives: March 2016

Thu moi via Quan Am 19-2

VÍA QUÁN ÂM – NGUYỆN THỰC HÀNH HẠNH TỪ BI CỦA NGÀI Kính gửi: Quý Phật tử ở Rockford và các vùng phụ cận. Kính thưa quý vị, QUÁN THẾ ÂM – Đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền. … Continue reading

Posted in Thu moi | Tagged | Leave a comment